Important Information for Members

Inova Care Asia will be rolling out new tools in the coming weeks to assist members in navigating their health and dental care needs. These tools include a newly designed Inova Care App as well as Member Web Portal. In the meantime, if you have any questions regarding the Inova Care provider network panel in your area, please contact the customer care telephone number on the back of your Member ID Card.

 

X

บริษัทผู้เสนอวิธีการสร้างรายได้และการแก้ปัญหาอย่างลงตัวที่สุด

บริษัท อินโนว่า อินเตอร์เนชั่นแนล ( Inova International ) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 และเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท อินโนว่าแคร์ ( Inova Care ), บริษัท อินโนว่า ดิจิตัลเทคโนโลยี ( Inova Digital Technologies ) และ บริษัท อินโนว่าไซเบอร์ ซิคเคียวริตี้ ( Inova Cyber Security )

บริษัทอินโนว่าแคร์เอเชีย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 และเชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยตลาด บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการระบบการรักษาพยาบาล และบริการบริหารจัดการโดยบุคคลที่สาม

revenue.jpg

บริการของเรา

ทุกโซลูชั่นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้และเข้าถึงเป้าหมายที่สามารถสร้างกำไรได้ผ่านการเติบโตและการควบคุมต้นทุน

pie-chart 1.svg

บริการให้คำปรึกษา

Inova Care Asia ให้บริการปรึกษาและแนะนำอย่างเต็มรูปแบบในเรื่องต่อไปนี้:

settings.svg

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

Inova Care Asia มีประวัติในเรื่องผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากผลสำเร็จของลูกค้ามากมายใน เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เราทำงานกับหุ้นส่วนทางด้านธุรกิจของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไปนี้:

teamwork.svg

การบริหารงานโดยบุคคลที่สาม

Inova Care Asia ขอเสนอการบริหารงานโดยบุคคลที่สามและ วิธีการให้บริการแบบ insource/outsource ทั่วภูมิภาคนี้ เราบริหารงานด้วยผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่ครอบคลุมวิถีทางเลือกต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ อันรวมถึง บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม ด้านสายตา วิถีทางการดำเนินชีวิต และบริการประกอบอื่น ๆ

spy.svg

ระบบการรักษาความปลอดภัยของโลกไซเบอร์

ความเสี่ยงในโลกไซเบอร์หมายถึงความเสี่ยงใด ๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเสียหายทางการเงิน การหยุดชะงักของกิจการ หรือ ความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กรเนื่องจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโลกทุกวันนี้มีการใช้งานด้านการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ และบริการฝากถอนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือความเสี่ยงในการที่ข้อมูลจะถูกขโมยก็จะสูงตามไปด้วย

heartbeat.svg

ธุรกรรมด้านคลินิก

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประเทศต่างๆเกือบทุกประเทศทั่วโลก มีการเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่น่าตกใจ ทุกวันนี้การบริหารจัดการส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการทำงานย้อนหลัง ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความสามารถอันจำกัดในการจัดการกับเรื่องคุณภาพและราคา

drug.svg

การรักษาพยาบาลออนไลน์

โปรแกรมการรักษาพยาบาลแบบออนไลน์ ของ Inova เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยระบบดิจิตอลที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ เชื่อมต่อกับสมาชิก แพทย์ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่อยู่ในสังกัด เภสัชกร และบริษัทประกันเข้าด้วยกันในระบบนิเวศที่ยั่งยืนเดียวกัน

solutions.jpg

โซลูชั่นที่จะเพิ่มประสิทธิผลของรายได้ของบริษัทคุณและจุดประสงค์ของการเติบโต

Inova Solutions เสนอการบริหารและการจัดหาบุคคลที่สามผ่านบริษัทในเครือ – Inova Care

image 12.jpg

บทความ

5 ways to support employees who have lifelong illnesses or disabilities

As an employer, it’s important for your business to provide support at work for those affected by chronic illness or disability. A 2011 study, published in The Lancet, revealed that…

corona2.png

ข่าวสารและอัปเดต

IMPORTANT ANNOUNCEMENT - NEW SOLUTION TO HELP SCREEN FOR UPPER RESPIRATORY DISEASE (INCLUDING COVID-19)

Given the rapid worldwide expansion rate of COVID-19 and the amount of information that is available to the public, as well as the capacity and infrastructure of private and public healthcare systems to address demand, Inova Care is pleased to introduce various tools to help people navigate their healthcare needs.

 

ข่าวสารล่าสุด