Important Information for Members

Inova Care Asia will be rolling out new tools in the coming weeks to assist members in navigating their health and dental care needs. These tools include a newly designed Inova Care App as well as Member Web Portal. In the meantime, if you have any questions regarding the Inova Care provider network panel in your area, please contact the customer care telephone number on the back of your Member ID Card.

 

X

ธุรกรรมด้านคลินิก (Clinical Pathways)

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประเทศต่างๆเกือบทุกประเทศทั่วโลก มีการเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่น่าตกใจ ทุกวันนี้การบริหารจัดการส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการทำงานย้อนหลัง ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความสามารถอันจำกัดในการจัดการกับเรื่องคุณภาพและราคา

clinicalpathway.jpg
heartbeat.svg

Inova เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทประกันภัยติดตามดูและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และคุณภาพที่ออกมา ผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเชิงรุกและช่องทางของ Clinical Pathway วิธีการใช้งานการบริหารจัดการของเรา ทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาลที่ออกมาดีขึ้น ขณะที่การควบคุมราคานั้นใช้แนวทางของระบบ Clinical Pathway ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในระดับนานาชาติ

การที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้รับการทบทวนถึงความจำเป็นทางการแพทย์ ระดับของการดูแลและความเหมาะสมนั้นใช้แนวทางชั้นนำของอุตสาหกรรม ด้วยการอนุมัติล่วงหน้าและทบทวนไปพร้อมๆกัน ด้วยกระบวนการทำงานเชิงรุกนี้ Inova หรือลูกค้าของเราสามารถทำงานไปกับผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ลดการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นในการใช้บริการทางการแพทย์

โปรดติดต่อ Inova International ที่ info@inovacareasia.com  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยธุรกรรมด้านคลินิก (Clinical Pathway) ของเรา

Contact Us Today

Let’s start working together!